REKISTERISELOSTE – Korpikorpi Oy:n asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Korpikorpi Oy, Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Kari Korpikari.korpi@korpikorpi.fi
 3. Rekisterin nimi
  Korpikorpi Oy:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on Korpikorpi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraaminen. Rekisteriä käytetään myös asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin pääasialliset tiedot riippuen onko henkilöasiakas vai yritysasiakas.
  – Yritys
  – Y-tunnus
  – Henkilön nimi
  – Henkilön osoitetieto
  – Sähköpostiosoite
  – Henkilötunnus
  – Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
  – Verkkosivuvierailujen IP-tiedot- Tiedot tilauksista
  – Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse.Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivalla seuran henkilöllä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Korpikorpi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Korpikorpi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

 

REGISTRATION DOCUMENT – Korpikorpi Oy’s customer register

 1. Registrar
  Korpikorpi Oy, Kolamiilunkuja 10, 01730 Vantaa
 2. Contact person for matters relating to the Register
  Kari Korpikari.korpi@korpikorpi.fi
 3. Registry name
  Korpikorpi Oy’s customer register
 4. Purpose of processing personal data

  The purpose of the register is to maintain Korpikorpi’s customer register and to monitor customer payment behavior and work orders. The register is also used to manage customer relations.
 5. Data content of the register
  The main data of the registry depending on whether you are a Private Customer or a Business Client.
  – The company
  – Business ID
  – The name of the person
  – The address of the person
  – Email address
  – Identity number
  – Payment and billing information
  – Website Visits IP Information – Ordering Information
  – Customer and contractual information
 6. Regular sources of information
  The main source of information is the customer itself. The information may also be updated by authorities or other third parties within the limits permitted by the applicable law for the purposes described in this register.
 7. Ordinary deliveries of information
  The information contained in the register will not be disclosed to third parties except in the case of the obligation to legislate. The registered personal data will be destroyed upon request of the user unless the law, contractual case or service provision prevents the data being removed.
 8. Transfer of data outside the EU or EEA
  Data from the register will not be disclosed outside the EU or the European Economic Area.
 9. Principles of registry protection
  Personal data in electronic form is protected in the industry by generally acceptable and reasonable technical means such as firewalls and passwords. Non-electronic data contained in the register’s personal data are located in locked premises where access is denied to unauthorized persons. Only a registered controller or a member of the company acting on behalf of and on behalf of a specified controller has access to the personal data processed by the registry in accordance with Korpikorpi Oy’s access rights. Korpikorpi Oy takes into account the applicable laws and regulations of the authorities and the industry organizations’ instructions for ensuring the confidentiality of personal data.